Συμμετοχή στο 2019 North America Catalysis Society Meeting | Chicago, Illinois | 23-28 Ιουνίου 2019

Συμμετοχή στο 2019 North America Catalysis Society Meeting | Chicago, Illinois | 23-28 Ιουνίου 2019

Effect of Preparation Method on the Performance of Cu/Mo2c Catalysts for CO2 Conversion” by V. Koidi and E. Heracleous