ΣΙΜΤΕΚ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ

H εταιρεία SIMTEC Λογισμικό και Υπηρεσίες Α.Ε., προσφέρει προηγμένο λογισμικό και υπηρεσίες Υπολογιστικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης, που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών πελατών, αλλά και ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ANSYS στην περιοχή, η SIMTEC είναι σημείο αναφοράς για πάνω από μία δεκαπενταετία στην περιοχή της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (Computational Fluid Dynamics – CFD) και της Υπολογιστικής Μηχανικής με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Finite Element Analysis – FEA). Προσφέρει τις υπηρεσίες της από το 2001, οπότε και ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι μηχανικοί της SIMTEC, έχουν μεγάλη εμπειρία στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική, έχοντας ολοκληρώσει ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών και μελετητικών έργων. Τα πεδία εξειδίκευσής τους έχουν ευρεία περιοχή εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας την καύση καυσίμων, τους καταλύτες, τα συστήματα ελέγχου εκπομπών, τις διεργασίες καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα ηλεκτροστατικά φίλτρα, τα συστήματα θέρμανσης/ψύξης και κλιματισμού και τη μοντελοποίηση χημικών διεργασιών. Επιπλέον, η ομάδα της SIMTEC έχει εμπειρία στην ανάπτυξη αυτόνομων και πρόσθετων (add-on) εργαλείων λογισμικού, τα οποία, είτε διατίθενται στο εμπόριο ως προϊόντα, ή προσφέρονται ως προσαρμοσμένα εργαλεία για ειδικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις.

Συμβολή στο Έργο

Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα του έργου CO22MeOH, η SIMTEC θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στο κομμάτι της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) στις ενότητες ΠΕ3 Βελτιστοποίηση διεργασιών και προσομοίωση βιομηχανικών αντιδραστήρων και στη ΠΕ5 Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση προτεινόμενης διεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η SIMTEC συμμετέχει στην προσομοίωση της μεταφοράς θερμότητας στη συσκευή που περιέχει τη μεμβράνη, η οποία είναι και ο πυρήνας της διεργασίας επιλεκτικού διαχωρισμού του CO2 και στη μελέτη του αντιδραστήρα καταλυτικής μετατροπής των αερίων καύσης σε μεθανόλη. Βασικός στόχος είναι ο προσδιορισμός της επίδρασης που έχουν η θερμοκρασία, η πίεση, η σύσταση των αντιδρώντων στην είσοδο και άλλες συνθήκες λειτουργίας στην απόδοση παραγωγής της μεθανόλης.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Faltsi, O., Vlaev, S.D., Sofialidis, D., Kirpitsas, J. (2006). “Novel Areas and Future Trends of Computational Fluid Dynamics Software Applications in Chemical Engineering”, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 12(4), pp. 213-219.

Sofialidis, D., Faltsi, O., Sardi, K., Skevis, G., Skodras, G., Kaldis, S.P., Sakellaropoulos, G.P. (2005). “Modelling Low-Temperature Carbonization of Solid Fuels in a Heated Rotary Kiln for Clean Fuel Production”, Fuel, 84(17), pp. 2211-2221.

Sofialidis, D., Faltsi, O., Skevis, G., Skodras, G., Kaldis, S.P., Sakellaropoulos, G.P., “Modelling low temperature carbonisation of solid fuels in a heated rotary kiln for clean gas fuel production”, 5th European Conference on Coal Research & Its Applications, 6th – 8th September 2004, University of Edinburgh.

Χρήσιμα links