Αντικείμενο και αναμενόμενα αποτελέσματα

Κύριο στόχο του έργου CO22MeOH αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμου και αποδοτικής ολοκληρωμένης διεργασίας για την δέσμευση του CO2 από τα απαέρια μονάδων παραγωγής τσιμέντου και τη μετατροπή του σε μεθανόλη μέσω υδρογόνωσης. Η επίτευξη των στόχων του έργου θα συντελέσει μακροπρόθεσμα στην οικονομική ευμάρεια και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, της τσιμεντοβιομηχανίας ειδικότερα, αλλά και γενικότερα. Η επιτυχής ανάπτυξη τεχνολογιών διαχωρισμού και μετατροπής του CO2 θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην παραγωγή τσιμέντου με μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την μετάβαση στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, ζητήματα που αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα τόσο για την χώρα και την ΕΕ, όσο και την παγκόσμια κοινότητα. Η εφαρμογή των προτεινόμενων τεχνολογιών θα έχει συνολικά θετική επίδραση όχι μόνο στην οικονομία και την απασχόληση, αλλά και το περιβάλλον. Εκτιμάται ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας θα επιφέρει μείωση των εκπομπών CO2 στην Ελλάδα κατά τουλάχιστον 13 Mt/yr.