Επιστημονικοί και τεχνικοί στόχοι

Επιστημονικοί και τεχνικοί στόχοι

  • Ανάπτυξη ροφητικών CO2 βασισμένων σε φυσικά ορυκτά υλικά με κύριο συστατικό το CaO ή το MgO για ρόφηση του σε δύο διαφορετικές θερμοκρασιακές περιοχές, 600–650°C και 350–400°C αντίστοιχα
  • Ανάπτυξη υλικών με υψηλή ιοντική και ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα αλλά και κατάλληλο πορώδες για την παρασκευή σύνθετων μεμβρανών με υψηλή διαπερατότητα και μηχανική αντοχή
  • Ανάπτυξη στερεών ροφητικών νερού με ικανή ροφητική ικανότητα σε υψηλές μερικές πιέσεις νερού και καινοτόμων καταλυτών υδρογόνωσης CO2 προς μεθανόλη βασισμένων σε καρβίδια μετάλλων μετάπτωσης, ενεργούς σε χαμηλή θερμοκρασία και ανθεκτικούς σε πυροσυσσωμάτωση, με στόχο την παραγωγή μεθανόλης μέσω της εντατικοποιημένης ροφητικά ενισχυμένης διεργασίας με in-situ ρόφηση νερού από ζεόλιθους
  • Μελέτη των προτεινόμενων διεργασιών κάτω από σε συνθήκες ρεαλιστικές για βιομηχανική εφαρμογή σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα
  • Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υλικών και των αντιδραστήρων μέσω προηγμένων εργαλείων προσομοίωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων λειτουργικών και σχεδιαστικών παραμέτρων
  • Σχεδιασμός, τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση των ολοκληρωμένων διεργασιών δέσμευσης και μετατροπής του CO2